Moje delavnice

Področja izvajanja delavnic

 

Pomembno:

Delavnice nudimo tudi prilagojene za podjetje oz. "custome made" (posebne potrebe, primeri, situacije).

Zagotavljamo izvedbe v angleškem jeziku.

Vodja kot iniciator &
spodbujevalec sprememb

Učinkovito spreminjanje podjetja kot odzivanje na spremenjene razmere zunaj ali znotraj podjetja je velikokrat ključen faktor dolgoročnega uspešnega obstoja podjetja.

Prevečkrat pozabljene so t.i. mehke razsežnosti sprememb, ki se nanašajo na vodenje, ravnanje z ljudmi, komuniciranje, spremembe vedenja in vrednot ter upravljanja organizacijske kulture. Prav ti povzročajo, da procesi spreminjanja organizacij potekajo počasi, kaotično in z velikim tveganjem za dobro klimo in odnose v podjetju.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobili vpogled v delovanje človeškega(raz)uma in čustvovanja pri soočanju s potrebo po spremembah, se seznanili s tipičnimi reakcijami, ki jih pri zaposlenih lahko pričakujejo ter ozavestili svojo vlogo pri upravljanju odzivov zaposlenih.

Ciljno vodenje - pot do večje zavzetosti in odgovornosti zaposlenih

Jasno opredeljeni cilji, postavljeni na pravi način in ob pravem času, so osnova za njihovo uspešno uresničevanje.

Z vpetostjo zaposlenih v določanje ciljev raste njihova ZAVZETOST, s tem pa tudi delovna uspešnost, zadovoljstvo in motivacija za doseganje ciljev.  Preučevanje zadovoljstva zaposlenih potrjuje, da je doseganje uspeha med delom najmočnejši motivacijski faktor za človeka. Brez jasnih ciljev je doživljanje uspehov težko zagotoviti.

Psihologija prodaje

Na doseganje  podajnih rezultatov vpliva več dejavnikov, med katerimi pa je ena ključnih sposobnost aktivnega poslušanja prodajnikov, učinkovitega komuniciranja in  vplivanja na miselne procese sogovornikov.

Na delavnicah psihologije prodaje  boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih le ta različnost ima vrednotenje in odločanje. Spoznali boste notranje vzvode vrednotenja in razvili retorične spretnosti razvijana pozitivnega vpliva v prodaji. 

Psihologija prepričevanja - kako hitreje do "da"

Raziskovalci že več kot 60 let raziskujejo vzvode, ki nas prepričajo, da rečemo »DA« predlogom in zamislim drugih. Ne glede na to, da bi želeli verjeti, da so naše odločitve utemeljene in upoštevajo vse razpoložljive informacije, pa v kompleksnem svetu raznolikih in razdrobljenih informacij to enostavno ni mogoče. Zato se pri odločanju velikokrat zanašamo na ocene in iščemo bližnjice pri odločanju, pri tem pa se naslanjamo na mnenja in predloge drugih.

 

Dr. Robert B. Cialdini je skupaj s sodelavci raziskoval različne načine privolitve in vzvode zanje in jih poimenoval kot Psihologija privolitve. Na delavnici bomo te tipične vzvode spoznali, raziskali njihove mehanizme, se poučili o tem, kako jih sprožati, pa tudi o tem kako se jih ubraniti. 

 

Spretni nabavniki se zavedajo, da jim zgodnje prepoznavanje teh vzvodov lahko prihrani marsikateri nepotreben strošek, razgledani vodje in prodajniki pa vpletejo te vzvode v sodelovanje in komunikacijo, da dosežejo vpliv in privolitev sogovornikov hitreje in z manj napora. 

Prodajna akademija - razvij karizmo v prodaji

Vrhunski prodajalec naj bi danes suvereno obvladoval vse tri dimenzije t.i. »Prodajnega trikotnika«:

  1. Znanje o produktu / storitvi ter procesu prodaje

  2. Komunikacijska znanja in psihologija odločanja

  3. Osebnostna karizma in energija

Ugotovitve različni prodajnih strokovnjakov kažejo, da  sta ravno zadnji dve dimenziji prodaje tisti, ki sta pri mnogih podjetjih premalo izpostavljeni in predstavljata kritično pot do učinkovite prodaje in energetsko polnih in prepričljivih prodajalcev.  

Prodajna  akademija – razvij karizmo v prodaji je celostno, 5-dnenvo izobraževanje, kjer se dotaknemo vseh ključnih elementov, ki naj bi jih prodajnik vsaj razumel, če ne že v potankosti obvladal. Na delavnici predstavimo 7 korakov prodaje, nato pa k vsakemu koraku dodamo ključna znanja, ki ta korak podprejo in pohitrijo. Trening se izvaja skozi t.i. »prodajni trikotnik«, kjer povežemo procesno/produktno znanje (1) z zakonitostmi komunikacije in psihologijo človeškega odločanja (2) ter poskrbimo za ustrezno čustveno in energetsko stanje prodajnika (3).

Okrepimo prepričljivost prodajnih argumentov

Na doseganje  podajnih rezultatov vpliva več dejavnikov, med katerimi pa je ena ključnih ustrezna predstavitev prodajne ponudbe ter izbiranje argumentov, ki nagovarjajo na pričakovanja in vrednote strank ter aktivirajo notranje mentalne procese odločanja. Z izbiro pravih argumentov, zapisanih in povedanih na prav način, lahko prodajnik doseže višje nivoje vplivanja na miselne procese sogovornikov, s tem pa tudi na njihove nakupne odločitve.

Na delavnici  boste spoznali boste notranje vzvode vrednotenja in odločanja strank, da boste temu lahko prilagodili svoj prodajni dialog, s tem pa okrepili vašo prepričjivost v prodaji.

  1. Individualnost osebnih preferenc in vpliv le teh na vrednotenje ustreznosti ponudbe

  2. Mentalni vzorci - NAČINI RAZMIŠLJANJA in ODLOČANJA ter vpliv le teh na »nakupne odločitve«*

PRENESI ZNANJE NA DRUGE!

»Train the trainers« program 

Interen prenos znanj in notranje usposabljanje zaposlenih je pomembna 

prednostna komponenta hitro rastočih podjetij, ki se temu prilagajajo s 

postavljanjem notranjih coachev in trenerjev.  ​

 

 Zgradi delavnico, ki navduši udeležence, jih napolni z energijo in podpre hiter in celosten prenos znanj.

Na delavnici se bodo udeleženci naučili ustrezno strukturirati svojo delavnico,  prilagoditi stil izvedbe različnim tipom slušateljev, spoznali osnovne vizualnega 

moderiranja, vadili  tehnike aktivacije energije in participacije slušateljev, 

načrtovali dinamične in  zanimive vaje za poglabljanje razumevanja vsebin.

Vodenje & prodaja

 
 
 
 
 
 

Moja komunikacija, moja odgovornost

Učinkovitost posameznikov je v delovnem okolju ali zasebno primarno vezana na učinkovitost komunikacije; torej sposobnost učinkovitega, ne-konfliktnega in v cilje usmerjenega dogovarjanja in prenašanja idej, predlogov ali nalog.

Na delavnicah komunikacijske odličnosti boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih ima naša različnost na vsakodnevno komunikacijo. Spoznali boste lastnosti, ki nas razlikujejo (pa ne nujno razdvajajo), se naučili umetnosti izbire pravih besed za svoje sogovornike ter se »naravnali« na uspešnost. Spoznali boste sebe, se naučili prepoznavati druge ter svoja sporočila oblikovati na najbolj učinkovit način.

Konflikti - od različnosti mnenj do raznolikosti idej

Dejstvo je, da so konflikti v medosebnih odnosih zaradi raznolikosti človeške narave neizogibni: različnost percepcij, komunikacijski šumi in izgube, različnost prepričanj, vrednot, ciljev in želja vodi k temu, da se velikokrat znajdemo na različnih bregovih.

Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v lastno delovanje ali  v delovno okolje.

Konflikti so kot rakave tvorbe. Če jih ne razrešujemo, se v organizaciji širijo in angažirajo čedalje več ljudi in resursov.  Zato je nujno razmišljanje »kako preprečiti konflikte« pretvoriti v »kako konflikte konstruktivno razreševati«.

Mala šola govorice telesa

Že Albert Mehrabian, pionir med raziskovalci govorice telesa, je ugotovil, da se pri sporočanju prenese na sogovornika le 7% besedilnega sporočila, medtem ko ostalo prestavljata govorica telesa in intonacija povedanega.

Spretni komunikatorji se zavedajo, da je branje telesne govorice večkrat pomembnejše od izbire besed, pa naj gre za poslovno ali zasebno okolje.

 

Ker je govorica telesa sestavljena iz vrste znakov, ki lahko v različnem zaporedju pomenijo različno, vas vabimo na delavnico, na kateri boste osvojili veščine, kako iz govorice telesa prepoznati sogovornikove misli in čustva v zvezi s tem kar govori ali s tem, kar mu predstavljate vi.

Praktična psihologija v službi sodelovanja

Naša razmišljanja, odločanje in vedenja vodijo različni mentalni procesi, eni pomembnejših so t.i. META PROGRAMI. Meta programi so nezavedni mentalni mehanizmi, ki ključno vplivajo na to, kako delujemo in se vedemo (v delovnem) okolju. So naš notranji software, ki vodi naša avtomatizirana in nezavedna ravnanja v določenih okoliščinah in situacijah.

Meta programi so eno bolj učinkovitih orodjih razumevanja človeškega obnašanja ter simpatij ter antipatij, ki vladajo med ljudmi.

Ključno vplivajo na to, kako se posamezniki v delovnem okolju vedejo, kako se odločajo, ocenjujejo ter kaj jih motivira ter kaj nujno potrebujejo za to, da optimalno in polno prispevajo.

Sodelovanje & komunikacija

 
 
 
 
 

Postanite gospodar svojega časa

Učinkovito upravljaje s časom je ključnega pomena v podjetju na vseh nivojih, saj omogoča pravočasno odzivanje podjetja na priložnosti v okolju in dobro izrabo notranjih človeških resursov. Hkrati učinkovito upravljanje s časom omogoča zaposlenim boljše »work-life balance«, tako pa ima podjetje v timu več zadovoljnih in energije polnih posameznikov.

Na delavnici bomo pokukali v zakulisje psihologije časa, odkrili nekoristne vzorce razmišljanja in delovanja in jih s pomočjo praktičnih tehnik  in metod preusmerili v učinkovito delo in uspešno delovanje. 

Karizmatično (javno) nastopanje in prezentiranje (osnovno/nadaljevalno)

Veščine nastopanja in prepričljivega prezentiranja so postale osnova za uspešno delo, saj vse več delovnih procesov od nas zahteva razne predstavitve, poročanja, prezentiranja tako v internih poslovnih okoljih kot tudi z zunanjimi javnostmi: pa naj gre za poslovne partnerje, kupce ali sodelovanje na konferencah.

 

Pri nastopanju je prepričljivost ključna, zato je pomembno, da je predstavitev dinamična in zanimiva, naš govor navdušujoč in prijeten, govorica telesa ustrezna, pripomočki pa uporabljeni ravno v pravi meri.

Sestanki - izguba časa ali motor produktivnosti?

Sestanki naj bi bili pogonski motorji produktivnosti in kreativnosti v podjetjih, a mnogokrat zaradi neustrezne izvedbe povzročajo ravno nasprotne učinke: izgubo volje, zadržanosti izraziti svoje mnenje in ideje, izogibanje sestankov.

 

Statistike kažejo, da na sestankih pisarniški delavci preživijo od 30% do 70% svojega delavnika, odvisno od položaja in narave dela, od tega pa je okoli 25% časa porabljenega neproduktivno. Enostavna matematika pokaže, da na ravni podjetjih predstavljajo sestanki eno največjih časovnih vrzeli in past produktivnosti podjetja, zato je pomembno zanje postaviti ustrezna pravila in omejitve.

Prepoznajte stres in prevzemite nadzor

Stresnih situacij je v sodobnem svetu vedno več. Obveznosti v službi, doma in v ostalih okoljih, kjer vsi nekaj zahtevajo od nas v najkrajšem možnem času, predstavljajo vedno večji pritisk na čustveno stabilnost zaposlenih.

Nesamozavestni in preobremenjeni posamezniki se težje zberejo in so tako težje kos vsem nalogam. Ker jim ne uspeva doseči zadanih ciljev, so slabe volje in še bolj obremenjeni, posledično pa izčrpani in utrujeni, kar lahko vodi tudi do resnih zdravstvenih težav. Prav zato je pomembno, da pred stresom ne bežimo in se mu izogibamo, ampak se z njim soočimo na ustvarjalen način.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobil vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in čustvovanja pri soočanju s spremembami in drugimi pritiski iz okolja, se seznanili s tipičnimi (stresnimi) reakcijami, ki jih pri sebi lahko pričakujejo ter se naučili na pritiske kreativneje odzivati.

Okrepite agilnost svojega uma

Dejstvo je, da lahko s časom naše mentalne funkcije upadejo, če ne skrbimo za njihov kontinuirani trening. Malokdo se zaveda, da so tudi možgani »mišica«, ki potrebuje ustrezno vadbo in hrano, da ohranjajo svojo moč in prožnost.

Na delavnici bodo udeleženci pridobili vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in odzivanja na spremenjene okoliščine. Spoznali bodo vaje za krepitev spomina, mentalnega treninga in aktivacije pozitivnih notranjih stanj. Tako bodo lažje obvladali vsakodnevne obremenitve in v svoje delo vnesli več pozitivizma in ustvarjalnih odzivov. 

Čudovita moč jezika

Besede in različnost njihovega razumevanja od nekdaj buri duhove; navdihuje pesnike, vžiga ljubezni ali povzroča vojne. Uporaba pravih besed nemalokrat ključno vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih bomo razvili z drugimi; pa naj gre za delovno ali zasebno okolje; komunikacijo z neznanci ali nam ljubimi osebami.

Na dveh delavnicah boste spoznali, kako lahko različna uporaba jezika vpliva na motiviranost in pripravljenost na sodelovanje drugih z vami; še pomembnejše pa, da boste na delavnicah ozavestili dejstvo, da smo (pre)večkrat z negativnimi notranjimi monologi sami sebi največja omejitev do srečnega življenja, zato se bomo seznanili z nekaterimi učinkovitimi strategijami, kako preko tega.

Razvoj kompetenc

 
 
 
 
 
 
 

©2018  Helena Zajec.

© Vsa besedila so avtorsko delo Helene Zajec in jih je brez predhodnega soglasja prepovedano kopirati ali kako drugače razmnoževati!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now